Laboratorio analisi

Esami del sangue

Apolipoproteina B

Proteina trasportatrice dei lipidi plasmatici (LDL, VLDL).
Valori normali:
35-100mg/100ml
Aumento dei valori:
Diabete, Sindrome Nefrosica
Diminuzione dei valori:
Abetalipoproteinemia